Bez tytułu

1. Wstęp

1.1 Produkty firmy Synaptikon GmbH

Firma Synaptikon GmbH, Friedrichstraße 68, 10117 Berlin (zwana dalej "Synaptikon") oferuje naukowo potwierdzony trening mózgu w aplikacji i na stronie internetowej, a także medytację i trening mindfulness. Celem jest poprawa sprawności umysłowej, odporności, wydajności pamięci, uwagi i szybkości przetwarzania danych.

Firma Synaptikon obsługuje interaktywne produkty cyfrowe poprzez różne aplikacje mobilne i domeny w Internecie: "NeuroNation", neuronation.de, neuronation.com, neuronation.at, neuronation.ch, easeapp.de, "Ease: Meditation und Achtsamkeitstraining", "CARE" jako aplikacja oraz aplikacja "NeuroNation" w Apple iTunes App Store, Google Play Store, a także sklep internetowy oferujący różne produkty z obszarów rozwoju osobistego (zwane dalej "Produkty").
Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych osób (zwanych dalej "Użytkownikami"). 

1.2 Strony Umowy

Rejestrując się w Synaptikon, jako użytkownik wyrażasz zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej "OWU"). Umowa pomiędzy użytkownikiem a Synaptikon (zwana dalej "Umową Użytkownika") staje się obowiązująca po zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Umowy i zakończeniu rejestracji. Niniejsze OWU stanowią ramy prawne dla korzystania z produktów. 

 

2. Zakres Zastosowania

Niniejsze OWU obowiązują wszystkich użytkowników produktów Synaptikon. Postanowienia odmienne i uzupełniające przy zawieraniu umowy obowiązują tylko wtedy, gdy zostały sporządzone w formie pisemnej; dotyczy to również odstępstw od formy pisemnej. OWU dotyczą zarówno ofert bezpłatnych (zwanych dalej "Kontem Freemium"), jak i płatnych, takich jak "Trening Umysłu Premium Wersja na Komputer & Aplikacja, "Trening Umysłu Premium Aplikacja" i "Ease Premium" (zwanych dalej "Kontem Premium").

 

3. Zakres Oferty

3.1 Konto Freemium i Subskrypcja Premium

Funkcje i zawartość konta Freemium zgodnie z punktem 5 niniejszych OWU są bezpłatne. Nie będą pobierane żadne opłaty za ograniczone i próbne użytkowanie lub za rejestrację. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na przekształcenie konta freemium w abonament premium zgodnie z punktem 6 niniejszych OWU, korzystanie z abonamentu premium podlega opłacie. W celu zagwarantowania wysokiej jakości treści oferowanych w ramach Abonamentu Premium, niezbędne są opłaty. Rozszerzenie do Konta Premium i związane z tym opłaty nie mogą nigdy powstać dla Użytkownika bez wyraźnego powiadomienia.

3.2 Prawo do Korzystania

Prawo do korzystania z oferty istnieje wyłącznie w ramach aktualnego stanu techniki. W tym kontekście czasami może być również konieczne czasowe ograniczenie usług - na przykład ze względu na ograniczenia pojemności, bezpieczeństwo produktów, integralność serwerów lub wdrożenie środków technicznych (zwane dalej "czasową awarią"). Roszczenie o zwrot kosztów za usługi konta premium opisane w punkcie 6 nie ma zastosowania w przypadku tymczasowej awarii.

 

 

4. Rejestracja, Dane Umowy i Utworzenie Kontraktu

Dane rejestracyjne, w szczególności adres e-mail, nie będą publikowane, lecz będą traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wdrożenia i realizacji niniejszej umowy z użytkownikiem.

4.1 Rejestracja przez stronę internetową

 

Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko raz. Adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w związku z produktami Synaptikon i nie będzie przekazywany osobom trzecim Synaptikon.
Umowa o korzystanie z produktów między użytkownikiem a Synaptikon zostaje zawarta poprzez wpisanie przez Użytkownika swojego adresu e-mail, zaakceptowanie Polityki Prywatności Synaptikon poprzez kliknięcie na pole wyboru i kliknięcie na przycisk "Dalej".

Synaptikon wyśle użytkownikowi automatyczne potwierdzenie e-mailem po otrzymaniu rejestracji. Ten e-mail zawiera hiperłącze, za pomocą którego użytkownik może zweryfikować poprawność podanego adresu e-mail. Umowa zostaje zawarta i usługa zostanie aktywowana dopiero wtedy, gdy użytkownik kliknie na hiperłącze, aby zweryfikować adres e-mail. Jeśli weryfikacja nie zostanie przeprowadzona, Synaptikon może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do produktów w dowolnym momencie do czasu weryfikacji dostępu (opcja dalej zwana "double opt-in").

Po potwierdzeniu adresu e-mail użytkownik ma możliwość zmiany adresu e-mail podanego w ustawieniach i poproszenia o nowy e-mail aktywacyjny. Następnie użytkownik ma możliwość zamówienia płatnych ćwiczeń w ramach "Abonamentu Premium" za pośrednictwem paska menu "Premium", "Pobierz Premium" i podobnych przycisków lub za pośrednictwem "Sklepu", a tym samym rozszerzenia swojego konta Freemium do "Konta Abonenta Premium". Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozliczania, cenie i ewentualnie czasie trwania umowy w każdym przypadku w ramach ofert, a przed złożeniem zamówienia otrzyma pełne podsumowanie.

4.2 Rejestracja przez Aplikację

Rejestracja za pośrednictwem aplikacji jest podobna do procesu rejestracji opisanego w punkcie 4.1 i różni się tylko w następujący sposób: zamiast rejestracji za pośrednictwem strony internetowej, rejestracja odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji. Z części aplikacji można korzystać również bez rejestracji. Jednakże tutaj również można utworzyć konto. Do tego celu wymagany jest adres e-mail (opcjonalnie) i inicjowana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która może zostać wysłana tylko wtedy, gdy użytkownik jednocześnie zgadza się z OWU i deklaracją o ochronie danych osobowych.
Podobnie jak w punkcie 4.1, do aktywacji konta użytkownika po wysłaniu wiadomości e-mail stosowana jest procedura "double opt-in". Po udanej aktywacji sekwencja funkcjonalna odpowiada tej z punktu 4.1.

4.3 Język Umowy

Język umowy to angielski.

4.4 Poprawianie Błędów

Przed wysłaniem rejestracji/zamówienia użytkownik może poprawić błędy w danych wejściowych za pomocą zwykłych funkcji klawiatury/myszy. Użytkownik może również w każdej chwili anulować proces, zamykając okno przeglądarki lub aplikację. Po kliknięciu przycisku rejestracji/zamówienia nie można już poprawiać błędów wprowadzania danych.

4.5 Przechowywanie Tekstu Umowy

Zapisujemy tekst umowy i wysyłamy użytkownikowi pocztą elektroniczną dane dotyczące zamówienia oraz nasze ogólne warunki umowy. Ogólne warunki umowy mogą być przeglądane i pobierane przez użytkownika na naszej stronie internetowej https://sp.neuronation.com/tou. Użytkownik może przeglądać obowiązujące zamówienia na swoim koncie użytkownika.
Ponadto użytkownik może wydrukować lub zapisać niniejsze OWU https://sp.neuronation.com/tou używając zwykłej funkcji w przeglądarce internetowej (zwykle "Plik" -> "Zachowaj jako"). Użytkownik może również pobrać i zarchiwizować niniejsze OWU w formie dokumentu PDF. W tym celu użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi swojej przeglądarki internetowej, jeśli potrzebuje pomocy w tym zakresie. Aby otworzyć plik PDF, użytkownik potrzebuje darmowego programu Adobe Reader (dostępnego pod adresem https://get.adobe.com/de/reader/) lub podobnych programów obsługujących format PDF.

 

5. Bezpłatne Korzystanie z podstawowych funkcji produktów - Konto Freemium

Rejestracja nie wiąże się dla użytkownika z żadnymi kosztami. Jeżeli użytkownik nie wykupił żadnych ćwiczeń i kursów premium, tj. nie posiada konta premium w rozumieniu punktu 6. ogólnych warunków, otrzymuje dostęp do ćwiczeń udostępnianych bezpłatnie.
Za pełny dostęp do ćwiczeń w ramach konta premium należy wnieść opłatę, o ile jest to zaznaczone i użytkownik zamówi lub zarezerwuje je oddzielnie. 

 

6. Usługi i produkty odpłatne, które pociągają za sobą koszty - Konto Premium

  Oprócz darmowego konta freemium, Synaptikon oferuje również płatne subskrypcje, ćwiczenia i kursy na stronie internetowej oraz za pośrednictwem sklepów mobilnych (Google Play Store, Apple iTunes App Store i innych) ("Konto Premium").
Jeśli podane są ceny, zawierają one obowiązujący ustawowy podatek od sprzedaży.
Usługi płatne różnią się w zależności od oferty. Użytkownik zostanie poinformowany o rodzaju rozliczenia, cenie i jeśli ma to zastosowanie, czasie trwania w ramach poszczególnych ofert i otrzyma pełne podsumowanie przed złożeniem zamówienia.

 6.1 Zakres

 6.1.1 Zakupy na stronie

Jeśli użytkownik wykupi poprzez stronę internetową subskrypcję premium, Synaptikon aktywuje dodatkowe ćwiczenia i kursy "premium". Synaptikon zastrzega sobie również sobie prawo do oferowania na sprzedaż poszczególnych treści internetowych, takich jak kursy lub ćwiczenia. W takim przypadku okres użytkowania jest wyraźnie określony. Przykład: w przypadku subskrypcji "Trening Umysłu Premium Wersja na Komputer & Aplikacja", użytkownik uzyskuje również dostęp do treści "Premium" w aplikacji NeuroNation App.

6.1.2 Zakupy za pośrednictwem podmiotów trzecich i platform z aplikacjami mobilnymi

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do treści "Premium" poprzez aplikacje mobilne, dostęp ten rozciąga się na treści zdefiniowane w produkcie (np. "Trening mózgu Premium - Subskrypcja Aplikacji" rozciąga się tylko na Aplikację Trening Mózgu, "Ease Premium - Subskrypcja" tylko na Aplikację Ease).
Synaptikon zastrzega sobie prawo do oferowania indywidualnych specjalnych usług i treści, takich jak kursy, coaching naukowy lub ćwiczenia, jako dodatek do zakupu. W takim przypadku okres użytkowania jest wyraźnie określony.

Zakupy lub subskrypcje w ramach Aplikacji są dokonywane za pośrednictwem odpowiednich mobilnych serwisów (np. Google Play Store lub Apple iTunes App Store). Podlegają one odpowiednim warunkom użytkowania dostawcy platformy.

6.2 Honorarium

O ile korzystanie z konta freemium jest bezpłatne, o tyle treści premium (w tym wirtualne produkty) są aktywowane dopiero po uiszczeniu opłaty. Opłaty za użytkowanie są obliczane przez Synaptikon na podstawie cennika obowiązującego w momencie zawierania umowy, ewentualnych promocji i rabatów, a także na podstawie obowiązujących kuponów promocyjnych. Ceny można w każdej chwili sprawdzić w cenniku danej aplikacji lub w Internecie na naszej stronie internetowej. W przypadku przedłużenia umowy zgodnie z punktem 7.2.1 niniejszych OWU, cena regularna wskazana dla zamówionego pakietu zostanie obciążona. Na specjalnych warunkach mogą być oferowane różne poziomy cenowe. Mogą one obejmować płatności abonamentowe lub płatności jednorazowe.

6.3 Wykorzystanie częściowe bez opłat

Części produktów premium mogą być używane bezpłatnie w ramach testów lub specjalnych promocji. Użytkownicy nie mają prawa do stałego korzystania z tych komponentów. Synaptikon wyraźnie określi dany sposób użytkowania jako test lub specjalną promocję. W takim przypadku Synaptikon zastrzega sobie prawo do ograniczenia tego zakresu w dowolnym momencie. O ile Użytkownik otrzyma następnie możliwość odpłatnego użytkowania, będzie się to odbywało zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU.
W tym przypadku Synaptikon zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu w każdej chwili.

6.4 Wymagania Techniczne dotyczące korzystania z Usług Premium

Użytkownik musi upewnić się, że jego warunki techniczne są wystarczające do korzystania z produktów Synaptikon. W celu sprawdzenia możliwości technicznych, użytkownik otrzymuje podczas rejestracji kilka ćwiczeń do bezpłatnego wykorzystania. Użyteczność może być ograniczona przez przestarzałą przeglądarkę lub starszy smartfon, wolne łącze internetowe, brak niezbędnych wtyczek itp. ze strony użytkownika i sprawić, że oferta będzie tylko częściowo zdatna do użytku lub nie będzie zdatna do użytku w ogóle. Konto freemium powinno być wykorzystywane do sprawdzenia tych warunków przed skorzystaniem z treści premium. W przypadku trudności technicznych z własnym sprzętem użytkownik nie ma prawa do zwrotu wpłaconej przez siebie kwoty.

6.5 Roszczenia wynikające ze zmian wprowadzonych w Usługach Premium

Ćwiczenia i funkcje strony podlegają ciągłemu rozwojowi i rozbudowie, dlatego Synaptikon zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia, dodania lub zaoferowania treści w ramach oferty premium w zakresie freemium. W takim przypadku użytkownik nie ma prawa do zwrotu już zapłaconych kwot.

6.6 Tworzenie Umowy "Premium" i Czas Dostawy

Umowa o korzystanie z treści premium zostaje zawarta, gdy użytkownik zdecyduje się na jedną z ofert na stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji, a proces płatności zostanie pomyślnie zakończony.
Umowa o korzystanie z treści premium zostaje zawarta, gdy użytkownik zdecyduje się na jedną z ofert na stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji, a proces płatności zostanie pomyślnie zakończony.
Umowa o korzystanie z treści premium zostaje zawarta, gdy użytkownik zdecyduje się na jedną z ofert na stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji, a także nabywa "produkt premium" poprzez wprowadzenie swoich danych płatniczych, zaakceptowanie podsumowania zamówienia i kliknięcie przycisku " Kup", przycisku "Zakończ płatność" lub porównywalnego pola, co zakończy proces płatności pomyślnie. Rodzaj rozliczenia, cena i termin są w pełni podsumowane przed zakończeniem zamówienia.
W tym przypadku użytkownik jest przekierowywany na stronę internetową lub ekran w aplikacji, gdzie wskazuje się, że może teraz korzystać z zakupionych treści premium. Jeśli ta strona nie jest wyświetlana, umowa jest zawierana wraz z pierwszym wywołaniem treści z oferty premium. Aktywacja zakupionej usługi odbywa się natychmiast po zakupie. Produkty niecyfrowe, które wymagają przesyłki pocztowej, zostaną wysłane najpóźniej w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.

6.7 Sposoby Płatności za Zakupy przez Aplikację

Zakup Konta Premium za pośrednictwem aplikacji jest realizowany za pomocą stron internetowych i systemu rozliczeń sklepu Google Play lub Apple's iTunes App Store. Do tej transakcji mają zastosowanie odpowiednie Ogólne Warunki Umowy w sklepie Google Play lub iTunes App Store firmy Apple.

6.8 Sposoby Płatności za Zakupy przez Stronę WWW

Opłaty za zakup Konta Premium za pośrednictwem stron internetowych Synaptikon należy uiszczać z góry. Użytkownik może dokonywać płatności za pośrednictwem dostępnych systemów płatności, tj. karty kredytowej, systemu elektronicznego lub polecenia zapłaty.

W przypadku upoważnienia SEPA płatność jest realizowana w ciągu dziesięciu (10) dni bankowych przez naszych dostawców usług płatniczych:br> Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, pod identyfikatorem-ID: DE53ZZZ00000004253.
Stripe Payments Europe, Limited, North Wall Quay, Dublin 1, D01H104, Irlandia
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg

Nabywca zobowiązuje się do pokrycia tego rachunku. Koszty powstałe w wyniku nieumorzenia lub obciążenia zwrotnego polecenia zapłaty ponosi Nabywca, o ile brak wykupu lub obciążenia zwrotnego nie został spowodowany przez Synaptikon. Faktury powinny wystawiane są w formie cyfrowej, nie wystawia się faktur papierowych. W celu uzyskania pomocy prosimy o skontaktować się z nami poprzez: info@neuronation.de.

 

7. Czas Obowiązywania i Rozwiązanie Umowy

7.1 Konto Freemium

Umowa o korzystanie z Konta Freemium (umowa podstawowa) jest zawierana na czas nieokreślony i może być w każdej chwili wypowiedziana przez Użytkownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Aby wypowiedzieć umowę, Użytkownik może usunąć dane rejestracyjne poprzez punkt menu "Profil/Ustawienia", klikając na przycisk "Usuń konto użytkownika". Następnie Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z linkiem, na który musi kliknąć, aby dokończyć usuwanie konta.

Synaptikon ma prawo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jeśli ten naruszy zasady postępowania opisane w punkcie 7.2.2. i 11 niniejszego OWU. Jeśli Użytkownik wykupił subskrypcję premium (np. ""Trening Umysłu Premium Wersja na Komputer & Aplikacja, "Trening Umysłu Premium Aplikacja" i "Ease Premium "), musi on najpierw rozwiązać umowę premium zgodnie z postanowieniami punktu 7.2.1 niniejszych Warunków Użytkowania. Usunięcie konta pociąga za sobą usunięcie wszystkich danych Użytkowników w tym ich wyników, ocen i komentarzy.

7.2 Usługi Premium

Usunięcie konta użytkownika nie pociąga za sobą automatycznego rozwiązania umowy. Prawidłowe wypowiedzenie musi obejmować terminowe pisemne wypowiedzenie umowy.

7.2.1  Zwykłe Wypowiedzenie Umowy

Konto Premium jest dostępne w różnych pakietach i z różnym okresem obowiązywania umowy. Warunki są podane w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Początek danego okresu zależy od momentu zawarcia umowy zgodnie z punktem 6.6. Okres subskrypcji jest automatycznie przedłużany cyklicznie o czas określony w umowie (np. 1, 3, 6 lub 12 miesięcy), chyba że użytkownik nie wypowie umowy nie później niż cztery tygodnie przed upływem danego okresem obowiązywania.

Oświadczenie o wypowiedzeniu należy kierować na adres:

info@neuronation.com

lub

Synaptikon GmbH
Friedrichstraße 68

10117 Berlin

Usunięcie konta freemium nie powoduje automatycznego wygaśnięcia subskrypcji premium. Wypowiedzenie wymaga pisemnego anulowania. Nie przysługuje prawo do zwrotu opłat za korzystanie z produktu w przypadku nieużywania go. .

O terminie wypowiedzenia decyduje data otrzymania wypowiedzenia przez Synaptikon. Umowy trwające cztery tygodnie lub krócej mogą zostać rozwiązane w dowolnym momencie bez okresu wypowiedzenia.

7.2.2 Nadzwyczajne Wypowiedzenie Umowy

Obie strony umowy mają prawo do zakończenia umowy Premium w dowolnym momencie z wyjątkowo ważnych powodów. Do tych nadzwyczajnych przyczyn należą:

  • naruszenie przez Użytkownika kodeksu postępowania NeuroNation, opisanego w pkt. 11 niniejszych OWU
  • nieprzestrzeganie przepisów ustalonych w procesie rejestracji
  • niedokonanie płatności dwa tygodnie po otrzymaniu przypomnienia
  • przypadek, w którym uzyskanie NeuroNation w jego obecnej formie - lub jakiejkolwiek innej form – nie jest już możliwe ze względu na zmiany w przepisach
  • rozpad spółki z powodu upadłości, sprzedaży spółki bądź alternatywnych działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Udowodniona utrata przez użytkownika możliwości wynikających z umowy

Uwaga: W przeciwieństwie do modelu Freemium, usunięcie konta Premium nie pociąga za sobą automatycznego rozwiązania umowy. Aby rozwiązać umowę należy złożyć odpowiednie wypowiedzenie, które spowoduje przejście na konto Freemium.

7.2.3 Wypowiedzenie Usług Premium

W przypadku zakończenia członkostwa Premium poprzez złożenie stosownego wypowiedzenia, członkostwo Użytkownika zostaje przeniesione z konta Premium na Konto Freemium. Dane wygenerowane w czasie trwania członkostwa Premium pozostają i mogą być udostępnione poprzez zakup nowego członkostwa Premium. Użytkownik nie ma prawa do danych porównawczych i innych niż dane użytkownika.

Jeśli Członkostwo Premium zostanie zakończone w drodze nadzwyczajnego wypowiedzenia, konto Użytkownika nie zostaje przekształcone w konto Freemium, lecz zostaje trwale usunięte. Usunięcie konta pociąga za sobą usunięcie wszystkich danych Użytkownika, w tym jego wyniki, oceny i komentarze.

 

8. Powiadomienie o Wypowiedzeniu

W kwestii płatności należnej za Członkostwo Premium, Synaptikon przyznaje Użytkownikowi prawo do wypowiedzenia umowy (odwołania) w sposób opisany poniżej:

Powiadomienie o Wypowiedzeniu

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej nawiązania bez podawania przyczyn.

Zawiadomienie o rezygnacji należy przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres:

Synaptikon GmbH
Friedrichstraße 68

10117 Berlin lub
info@neuronation.com

Użytkownik może również skorzystać z poniższego formularza, aby poinformować Synaptikon o swoim oświadczeniu o rezygnacji, ale nie jest do tego zobowiązany.

 

Skutki Zawiadomienia o Rezygnacji:

Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, Synaptikon zobowiązuje się do zwrotu wszystkich dokonanych do tego dnia płatności w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z zastosowania innej formy dostawy niż standardowa). Transakcja zostanie zrealizowana przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został wybrany jako pierwszy sposób płatności, chyba że obie strony uzgodniły inny sposób płatności. W każdym przypadku Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

UWAGA: Anulowanie płatności za produkty zakupione w AppStore, Google Play lub Amazon AppShop podlegają zasadom obowiązującym u operatora sklepu.

- Koniec Informacji Dotyczącej Zawiadomienia o Odstąpieniu od Umowy -

Załącznik do Zawiadomienia o Anulowaniu - schemat

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go na adres:

Synaptikon GmbH
Friedrichstraße 68

10117 Berlin

Niniejszym informuję o rezygnacji z mojego członkostwa Premium.

Konto Premium zamówione dnia _______________________

Dostęp do Konta Premium otrzymany dnia _______________________

Adres klienta _______________________

Data_______________________________

Podpis (tylko w przypadku listu)

 

9. Odpowiedzialność, Treść i Dostępność Synaptikon

9.1 Treść i Dostępność

Synaptikon dąży do zapewnienia prawidłowego działania w każdym momencie. Jednakże, Synaptikon nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu. W celu świadczenia swoich usług Synaptikon wykorzystuje w swoich usługach aktualne i powszechnie stosowane technologie. By w pełni korzystać z usług Synaptikon, Użytkownik musi również używać tych technologii (np. aktualne technologie przeglądarek, Adobe Flash) i umożliwić korzystanie z nich na swoim urządzeniu (np. aktywować Java Script, cookies, pop-upy). W przypadku zastosowania starszych lub nieużywanych powszechnie technologii, Użytkownik może być w stanie korzystać z usług świadczonych przez Synaptikon tylko w ograniczonym zakresie.

9.2 Odpowiedzialność

Roszczenia o odszkodowanie ze strony Użytkownika są wykluczone, o ile poniżej nie postanowiono inaczej. Wykluczenie to nie obejmuje roszczeń odszkodowawczych Użytkownika z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała lub zdrowia lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne), jak również odpowiedzialności za inne straty lub szkody spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem umowy przez Synaptikon, jej przedstawicieli prawnych lub pełnomocników. Istotne zobowiązania umowne to takie, które muszą być spełnione, aby osiągnąć cel zamierzony w umowie. „Obowiązki zasadnicze" lub "istotne obowiązki umowne" to obowiązki, których spełnienie w pierwszej kolejności umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na których strona umowy zazwyczaj się opiera i może się opierać.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z umowy, Synaptikon ponosi odpowiedzialność za typowe dla umowy, przewidywalne straty lub szkody tylko wtedy, gdy naruszenie wynikało ze zwykłego zaniedbania, chyba że chodzi o szkodę dochodzonych przez Użytkownika roszczeń odszkodowawczych wynikających ze śmierci lub uszczerbku na ciele lub zdrowiu.

Ograniczenia te dotyczą w tym samym stopniu pracowników, udziałowców, personelu, kadry kierowniczej i cesjonariuszy firmy Synaptikon i firm stowarzyszonych.

 

10. Prawa Autorskie, Znaki Towarowe, Prawa Własnościowe oraz Prawa do używania Nazw i Oznaczeń

O ile treść nie jest wyraźnie oznaczona jako własność publiczna (creative commons), wszystkie teksty, obrazy i inne dzieła stworzone przez Synaptikon są chronione prawem autorskim i każde ich wykorzystanie poza odpowiednimi produktami i usługami wymaga uprzedniej zgody.

 

11. Kodeks Postępowania

11.1. Hasło

Hasło używane do uzyskania dostępu musi być traktowane jako poufne i nie może być ujawniane osobom trzecim. Synaptikon nigdy nie będzie prosi użytkownika o podanie hasła, chyba że w celu identyfikacji w aplikacji lub na stronie internetowej. Jeśli jest powód, aby podejrzewać, że nieupoważniona osoba trzecia posiada wiedzę o danych dostępowych i/lub nadużywa konta, zalecamy natychmiastową zmianę hasła.

11.2. Treści

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw osób trzecich ani przepisów prawa w związku z zawartością produktów Synaptikon. Ponadto zabronione jest rozpowszechnianie jakiejkolwiek formy reklamy. Zabrania się rozpowszechniania treści zawierających: ukazywanie przemocy, aktów seksualnych, treści dyskryminujących, obraźliwych, znieważających, rasistowskich, zniesławiających, oszczerczych lub w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem.

11.3. Wykorzystanie wyników

Korzystanie z NeuroNation jest przeznaczone wyłącznie do celów prywatnych. Wykorzystanie, ocena lub zapisywanie danych wygenerowanych poprzez "Ranking" lub inne spostrzeżenia jest zabronione bez zgody Synaptikon.

11.4. Publikacja

Zawartość dostępna za pośrednictwem produktów Synaptikon nie może być kopiowana, rozpowszechniana lub w inny sposób udostępniana publicznie bez zgody właściciela praw autorskich, z wyjątkiem przypadków dozwolonych prawem.

11.5. Zakłócenia Pracy

Zakazane jest zakłócanie pracy. Wyraźnie zabrania się rozpowszechniania spamu lub reklam. Elektroniczne ataki na NeuroNation (w tym sprzęt i oprogramowanie niezbędne do jego funkcjonowania) lub przeciwko poszczególnym Użytkownikom jest zabronione. Jako ataki elektroniczne rozumiane są następujące elementy: hacking, tj. próba obejścia lub unieważnienia zabezpieczeń w celu uzyskania danych osobowych, lub modyfikacji własnych wyników lub innych osób. Próby odmowy usługi (Denial-of-service), czyli próby zablokowania serwera NeuroNation poprzez liczne generowane zapytania, utrudniające, spowalniające działanie NeuroNation lub uniemożliwienie dostępu do strony są zabronione.

11.6. Konsekwencje nieprzestrzegania kodeksu postępowania

Jeśli użytkownik lub treści przez niego zamieszczane naruszają punkty od 11.1 do 11.5, Synaptikon zastrzega sobie prawo do zablokowania treści i/lub konta użytkownika, którego to dotyczy. Użytkownik zostanie poinformowany o tym naruszeniu drogą mailową. Synaptikon zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika lub treści, których dotyczy naruszenie, jeśli użytkownik nie naprawi tego naruszenia w ciągu tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail.

 

12. Istotne Informacje o Produkcie i Promocja Dalszych Treści

Synaptikon będzie wykorzystywał imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika wyłącznie do celów na które użytkownik wyraził zgodę. Więcej informacji można znaleźć w:privacy policy.

Strony postanawiają wyłączyć te postanowienia niemieckiego międzynarodowego prawa cywilnego które mogą powodować wyłączne zastosowanie jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

13. Postanowienia Końcowe

Postanowienia końcowe Umowy pomiędzy Synaptikon a użytkownikiem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
Strony wyłączają stosowanie norm kolizyjnych międzynarodowego prawa prywatnego w zakresie, w jakim prowadzą one do wyłącznego stosowania innych systemów prawnych.
Pozostałe części OWU pozostają wiążące, nawet jeśli poszczególne punkty są prawnie nieobowiązujące.
Synaptikon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków UMOWY bez podawania przyczyn, o ile będzie to konieczne ze względu na zmiany w usługach Synaptikon lub z powodu zmian prawnych lub rozwoju technicznego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, jeśli nowe oferty Synaptikon wymagają nowych regulacji. Zmienione OWU zostaną wcześniej wysłane do Użytkownika pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu w ciągu sześciu tygodni, uważa się je za zaakceptowane. W przypadku sprzeciwu, Synaptikon może zablokować konto Użytkownika, przy czym dokonane już płatności zostaną zwrócone proporcjonalnie do pozostałego czasu. Synaptikon odniesie się do tych konsekwencji prawnych oddzielnie w wiadomości e-mail zawierającej zmienione OWU.

Informacje na temat Internetowego Systemu Rozwiązywania Sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online, która służy do rozwiązywania i rozstrzygania sporów przez Internet. Można ją znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Berlin, Marzec 2019

Oparte na technologii Zendesk