Bez tytułu

I. OgólneWstęp

Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników. Traktujemy dane w sposób poufny i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności. 
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do naszych aplikacji mobilnych na systemy iOS i Android (zwanych dalej "APLIKACJĄ") jak również do naszej aplikacji na komputery (dalej razem zwane: "PRODUKT"), ponieważ użytkownik może korzystać ze wszystkich platform jednocześnie w ramach swojego konta NeuroNation.
Ten dokument wyjaśnia rodzaj, cel i zakres gromadzenia danych w związku z korzystaniem z naszych produktów.  
Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania lub korzystania z naszego PRODUKTU. Dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym użytkownik może być zidentyfikowany osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.  Podmiot odpowiedzialny 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w kontekście niniejszego PRODUKTU jest: 
Synaptikon GmbH
Friedrichstrasse 68
10117 Berlin, Germany

"Podmiot odpowiedzialny" to podmiot, który gromadzi, przetwarza lub wykorzystuje dane osobowe (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).Kontakt w sprawie ochrony danych 

Można się z nami skontaktować pod adresem:
Email: info@neuronation.com
Synaptikon GmbH
Friedrichstrasse 68
10117 Berlin, Niemcy Ogólne informacje o zachowywaniu danych osobowych 

Z zastrzeżeniem odmiennych lub bardziej szczegółowych informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, dane osobowe zebrane przez ten PRODUKT będziemy przechowywać do czasu, aż użytkownik zażąda usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie danych lub ustania celu, dla którego dane były przechowywane. Jeśli istnieje prawny obowiązek przechowywania lub inny prawnie uznany powód przechowywania danych (np. uzasadniony interes), dane osobowe, których to dotyczy nie zostaną usunięte do czasu, gdy ustanie odpowiedni powód ich przechowywania.  Podstawa prawna przechowywania danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone tylko wtedy, gdy istnieje skuteczna podstawa prawna do przetwarzania takich danych. Jeśli przetwarzamy Państwa dane, odbywa się to regularnie na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) (np. gdy dobrowolnie podadzą Państwo swoje dane w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu kontaktowym), w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1b) RODO (np. w przypadku korzystania z zakupów w ramach APLIKACJI lub korzystania z innych płatnych funkcji PRODUKTU) lub na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, które są zawsze ważone względem Państwa interesów (np. w kontekście działań reklamowych). Odpowiednia podstawa prawna zostanie określona w osobnym miejscu w niniejszej polityce prywatności.  Szyfrowanie

Ze względów bezpieczeństwa PRODUKT ten wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS, aby chronić transmisję poufnych treści, takich jak żądania wysyłane przez Państwa do nas jako operatora, komunikacja między użytkownikami lub dane dotyczące płatności (np. numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty, Visa/MasterCard, polecenie zapłaty). Szyfrowanie uniemożliwia odczytanie przesyłanych przez Państwa danych przez nieupoważnione osoby trzecie. 
Na stronie internetowej: Można rozpoznać połączenie szyfrowane po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Zmiany w polityce prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych przepisów o ochronie danych w dowolnym momencie zgodnie z wymogami prawnymi. II. Prawa Ogólne

RODO przyznaje osobom, których dane osobowe są przez nas przetwarzane pewne prawa, o których chcielibyśmy Państwa w tym miejscu poinformować:Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za zgodą użytkownika. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych będziemy chcieli ją od Państwa uzyskać. Zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania zgody pozostaje nienaruszona.  Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz w przypadku reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)  

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) (E) lub (F) RODO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji, wobec przetwarzania dotyczących go/jej danych osobowych, co dotyczy również profilowania opartego na tych przepisach.
Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. 
Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw, nie będziemy dłużej przetwarzać danych osobowych, których to dotyczy, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją ważne powody przetwarzania zasługujące na ochronę, które przeważają nad jego interesami, prawami i wolnościami lub które służą przetwarzaniu w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. 
Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego.  Prawo do odwołania się do organu nadzorującego

W przypadku naruszenia RODO, zainteresowanym przysługuje prawo do odwołania się do organu nadzorującego. To prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.  Informacja, kasowanie i korekta 

W każdej chwili użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu przetwarzania, a także prawo do poprawiania lub usuwania tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu można w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach: 
 - Jeśli użytkownik kwestionuje poprawność swoich danych osobowych przechowywanych w naszej firmie, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania weryfikacji przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  - Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia. 
 - Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do realizacji, ochrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.  - Jeśli wniesiono sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) RODO, należy zachować równowagę między Państwa interesami a naszymi. O ile nie jest jeszcze wiadomo, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 
Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn związanych z ważnym interesem publicznym Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.  


Prawo do przenoszenia danych 

Użytkownik ma prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie zgody lub w związku z realizacją umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, będzie to miało miejsce wyłącznie w zakresie technicznie wykonalnym.  III. Prawa dostępu do aplikacji 

.

W celu świadczenia naszych usług za pośrednictwem APLIKACJI, potrzebujemy praw dostępu wymienionych poniżej, które umożliwiają nam dostęp do niektórych funkcji urządzenia użytkownika. 
 - Połączenie Wi-Fi
 - Pobieranie danych z Internetu
 - Dostęp do sieci
 - Tryb oszczędzania energii (zapobieganie włączeniu "trybu uśpienia" w urządzeniu). 
 - Kontrola wibracji
Dostęp do funkcji urządzenia jest wymagany w celu zapewnienia funkcjonalności APLIKACJI. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i/lub - jeśli została zawarta umowa - wypełnienie naszych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
. Dane zebrane w ten sposób nie będą zasadniczo przechowywane dłużej niż jest to konieczne do korzystania z odpowiednich funkcji, ale co najwyżej do 24 godzin po dezinstalacji Aplikacji.

 

IV. Gromadzenie danych osobowych w ramach korzystania z PRODUKTU Ogólne

Gdy użytkownik korzysta z naszego PRODUKTU, zbieramy od niego następujące dane osobowe, w zależności od dostępności: 
- Dane użytkowe 
- Metadane
- Adres IP 
- Identyfikator urządzenia 
- Adres email
- Strefa czasowa
- Język
- Identyfikator sieci społecznościowych / zewnętrznych usługodawców podczas rejestracji zewnętrznej (jeśli jest aktywowany, informacje poniżej dla poszczególnych dostawców usług, takich jak Facebook Connect, Konto Google, login Apple)
- Zdjęcie profilowe (jeśli aktywowano)
- Grupa wiekowa
- Identyfikatory mobilne (IDFA, IDFV, Android ID itp.)
Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do zagwarantowania funkcjonalności PRODUKTU. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Państwa zgoda o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Państwa zgoda o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i/lub- jeśli została zawarta umowa - w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Strona WWW: Pliki Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki "cookies". Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one albo tymczasowo przechowywane w urządzeniu użytkownika na czas trwania sesji (pliki cookies sesji), albo na stałe (stałe pliki cookies). Ciasteczka sesyjne są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Stałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu do czasu, aż użytkownik sam je usunie lub zostaną automatycznie usunięte przez przeglądarkę internetową.
W niektórych przypadkach, przy wejściu na naszą stronę, na Państwa urządzeniu końcowym mogą być również zapisywane pliki cookie pochodzące od firm trzecich (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub użytkownikowi korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).
Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.
Ciasteczka, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne ciasteczka) lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (funkcjonalne ciasteczka, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. ciasteczka do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego pod względem technicznym i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zwrócono się o zgodę na przechowywanie plików cookie, przechowywanie tych plików będzie odbywać się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
. Można ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby użytkownik był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w konkretnych przypadkach lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.
Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, użytkownik zostanie o tym oddzielnie poinformowany w ramach niniejszej polityki prywatności, a w razie potrzeby zostanie poproszony o wyrażenie zgody.Pliki logów serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka lub PRODUKT automatycznie przesyła do nas. Są to:
- Używany system operacyjny
- Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp
- Czas żądania serwera
- Adres IP
- WWW: Typ i wersja przeglądarki
- WWW: Adres URL odsyłającego
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.br> Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym wyświetlaniu i optymalizacji swojej aplikacji - w tym celu należy rejestrować pliki dziennika serwera. 


Rejestracja w PRODUKCIE

Aby korzystać z dodatkowych funkcji, użytkownik może zarejestrować się w PRODUKCIE. Wprowadzone w tym celu dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, w której użytkownik się zarejestrował. Dane obowiązkowe wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.
W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować użytkownika w ten sposób.
Dane wprowadzone podczas rejestracji są przetwarzane w celu realizacji relacji z użytkownikiem ustanowionej w wyniku rejestracji oraz, w stosownych przypadkach, w celu zainicjowania dalszych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Dane wprowadzone podczas rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak użytkownik jest zarejestrowany w tym PRODUKCIE, a następnie są usuwane. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone. Rejestracja za pomocą Facebook Connect

Zamiast rejestracji bezpośredniej można zarejestrować się za pomocą usługi Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednakże, według Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.
Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację w usłudze Facebook Connect i kliknie przycisk "Zaloguj się za pomocą Facebooka"/"Połącz z Facebookiem", zostanie automatycznie przekierowany na platformę Facebooka. Tam można się zalogować, podając swoje dane użytkownika. Spowoduje to połączenie profilu na Facebooku z tym PRODUKTEM lub naszymi usługami. To połączenie daje nam dostęp do danych użytkownika przechowywanych na Facebooku. Są to przede wszystkim:
- Nazwa na Facebooku
- Profil Facebookowy oraz zdjęcie
- Adres email przechowywany na Facebooku
- Identyfikator na Facebooku
- Kraj
- Język
Dane te są wykorzystywane do zakładania, udostępniania i personalizacji konta użytkownika.
Rejestracja w Facebook Connect i związane z nią procedury przetwarzania danych opierają się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę tę mogą Państwo odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
Więcej informacji można znaleźć w warunkach korzystania z serwisu Facebook oraz w regulaminie ochrony danych osobowych serwisu Facebook. Znajdują się one pod adresem: 
https://de-de.facebook.com/about/privacy/ oraz https://de-de.facebook.com/legal/terms/.


Rejestracja za pomocą Konta Google

Zamiast rejestracji bezpośredniej można zarejestrować się za pomocą Konta Google. 
Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jednakże, według Google, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.
Jeżeli użytkownik zdecyduje się zarejestrować za pomocą swojego konta Google i kliknie na przycisk, zostanie automatycznie przekierowany na platformę Google. Można się tam zalogować używając swoich danych użytkownika. Spowoduje to powiązanie konta Google z tym PRODUKTEM lub naszymi usługami. To połączenie daje nam dostęp do Państwa danych przechowywanych w Google. Są to przede wszystkim:
- adres email
Dane te są wykorzystywane do konfigurowania, udostępniania i personalizowania konta użytkownika.
Rejestracja na koncie Google i związane z nią procedury przetwarzania danych opierają się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownik może cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania Google oraz Polityce prywatności Google. Można je znaleźć pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://policies.google.com/terms?hl=de.


Rejestracja za pomocą Apple

Umożliwiamy Państwu rejestrację i logowanie się za pomocą konta Apple przy użyciu "Apple Login". Podczas pierwszej rejestracji przy użyciu Apple ID, aplikacja poprosi o podanie adresu e-mail, aby można było utworzyć dla Państwa konto.
Przechowujemy podany przez użytkownika adres e-mail i w razie potrzeby będziemy się z nim kontaktować w celu przekazania instrukcji. Przy korzystaniu z funkcji "Zarejestruj się przy użyciu Apple ID", firma Apple nie będzie śledzić użytkownika ani tworzyć jego profilu. Firma Apple gromadzi wyłącznie informacje niezbędne do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się i zarządzania kontem.
. Dopóki użytkownik pozostaje zalogowany na swoim urządzeniu, będzie automatycznie zalogowany w naszej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania Apple, prosimy odwiedzić stronę:
https://support.apple.com/HT210318APP: Rejestracja przy użyciu Kakao

Dostępne tylko w koreańskiej wersji APLIKACJI:
Zamiast rejestracji bezpośredniej użytkownik może zarejestrować się za pomocą konta Kakao. 
Dostawcą tej usługi jest Kakao Corp ("Kakao"), 242, Cheomdan-ro, Jeju-si, Jeju-do, 63309, Korea. Zebrane dane mogą być przekazywane do innych krajów trzecich.
Jeżeli użytkownik zdecyduje się zarejestrować za pomocą swojego konta Kakao i kliknie przycisk, zostanie automatycznie przekierowany na platformę Kakao. Tam będzie mógł się zalogować, podając swoje dane użytkownika. Spowoduje to powiązanie konta Kakao z tym PRODUKTEM lub naszymi usługami. Za pośrednictwem tego powiązania uzyskujemy dostęp do Państwa danych przechowywanych w Kakao. Są to przede wszystkim:
- adres email
Dane te są wykorzystywane do zakładania, udostępniania i personalizacji Państwa konta.
Rejestracja na koncie Kakao i związane z nią operacje przetwarzania danych opierają się na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
Więcej informacji można znaleźć w warunkach korzystania z serwisu Kakao oraz w regulaminie ochrony danych Kakao. Znajdują się one pod adresem:
https://www.kakao.com/policy/privacy?lang=enund https://www.kakao.com/policy/terms?type=a&lang=en.


Wniosek złożony w ramach PRODUKTU, pocztą elektroniczną lub telefonicznie 

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego w ramach PRODUKTU, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem), jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (np. imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji jego żądania. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, pod warunkiem, że Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań. Dane przesłane do nas przez użytkownika za pośrednictwem prośby o kontakt pozostaną u nas do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub cel, dla którego dane były przechowywane, przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone. Nie będziemy przekazywać danych użytkownika bez jego zgody. Zendesk

Do obsługi zapytań od klientów oraz na stronie pomocy technicznej używamy systemu biletowego Zendesk, platformy obsługi klienta firmy Zendesk Inc. z siedzibą w San Francisco, 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102. W tym celu za pośrednictwem naszego PRODUKTU gromadzone są niezbędne dane, takie jak nazwisko, imię, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, aby móc odpowiedzieć na zapytanie o informacje. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Zendesk można znaleźć w Polityce Prywatności Zendesk pod adresem: http://www.zendesk.com/company/privacy. Wszelkie pytania można również kierować bezpośrednio do specjalisty ds. ochrony prywatności w Zendesk na adres: privacy@zendesk.com.
Podpisaliśmy umowę o przetwarzaniu danych z firmą Zendesk i w pełni wdrażamy rygorystyczne wymagania europejskich organów ochrony danych podczas korzystania z usługi Zendesk. Podstawą prawną przetwarzania danych w Zendesk jest, jeśli wyrażono na to zgodę, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a), w przeciwnym razie b), jeśli przetwarzanie Państwa zapytania jest związane z przygotowaniem lub wykonaniem stosunku umownego, oraz f), jeśli nie istnieje stosunek umowny, w którym to przypadku naszym uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie użytkownika..Dane do Newslettera

Jeśli użytkownik chce otrzymywać newsletter oferowany w ramach naszego PRODUKTU, musi podać adres e-mail, jak również informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Inne dane nie będą gromadzone. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Wysyłka newslettera odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. 
W celu obsługi i analizy naszych newsletterów informacyjnych wykorzystujemy następujące dane za pośrednictwem naszych usługodawców:
- Otwieranie emaili
- Kliknięcie na emaile
- Subskrybcje newsletteraGoogle Ads / Google Admob

APLIKACJA: W przypadku korzystania z bezpłatnego członkostwa i aktywowania w APLIKACJI wersji wspieranej reklamami (jeśli jest dostępna), w APLIKACJI będą wyświetlane reklamy, które są obecnie dostarczane przez Google Ads (Google Admob). W związku z tym identyfikatory reklam są gromadzone przez Google Ads (Mobile advertiser ID, iOS IDFA, Android Advertising ID).
Więcej informacji można znaleźć tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads?lang=de-DE&hl=de
WWW: Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach witrynach internetowych osób trzecich, jeśli użytkownik wprowadzi określone hasła do wyszukiwarki Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto reklamy ukierunkowane mogą być odtwarzane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. dane o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie na grupy docelowe). Jako operator możemy oceniać te dane ilościowo, np. analizując które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.
Korzystanie z usługi Google Ads odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów usługowych.

 

 

Outbrain

 

Korzystamy z usług firmy Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011 ("Outbrain"), które pomagają znaleźć użytkownikom interesujące treści na naszej stronie internetowej oraz na stronach internetowych osób trzecich. Rekomendacje lektur sponsorowanych przez Outbrain są ustalane na podstawie czysto pseudonimowej. Każdy użytkownik może dezaktywować ten proces dlaUrządzeń Apple i Urządzeń z Android.

Więcej informacji na temat prywatności w Outbrain można znaleźć na stronie tutaj. Zawsze można nie wyrazić zgody na śledzenie w celu wyświetlania rekomendacji opartych na zainteresowaniach; Należy kliknąć na pole "Odrzuć" (rezygnacja) w zakładce Outbrain Polityka Prywatności.

Przechowywanie "cookies konwersyjnych" i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 (1) RODO. Opieramy się tu na uzasadnionym interesie dotyczącym analizy zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej strony internetowej, jak i działań reklamowych.

 

 

Taboola

 

Korzystamy z technologii firmy Taboola Inc, 28 West 23rd St. 5th Fl, New York, NY 10010 ("Taboola"). Firma Taboola wykorzystuje pliki cookie, które określają, na jakie treści kliknął użytkownik w celu odkrycia naszej strony internetowej oraz które z naszych stron odwiedził. Dla celów marketingowych i optymalizacji wysyłamy (jeśli użytkownik nie wyłączył tego w ustawieniach systemowych swojego urządzenia), identyfikator reklamy mobilnej, adres IP, informacje o przeglądarce i urządzeniu dostępowym do Taboola. Każdy użytkownik może wyłączyć ten proces w przypadku urządzeń Apple i Android. Ciasteczka Taboola umożliwiają nam tworzenie pseudonimicznych profili użytkowania poprzez zbieranie danych związanych z urządzeniem, jak również danych dziennika i rekomendowanie treści, które odpowiadają osobistym zainteresowaniom użytkownika. Dzięki temu możemy opracować naszą ofertę indywidualnie dla użytkowników. Te profile użytkowania nie pozwalają na wyciąganie wniosków na Państwa temat.
Więcej informacji na temat Taboola i możliwości wyłączenia pliku cookie Taboola, można znaleźć w Polityce Prywatności Taboola (informacje dotyczące rezygnacji można znaleźć w sekcji "Wybór Ustawień użytkownika").
Zawarliśmy z Taboola tak zwaną "Umowę o przetwarzaniu danych", w której zobowiązujemy Taboola do ochrony danych naszych klientów, nieujawniania ich osobom trzecim oraz przestrzegania postanowień standardowych klauzul umownych zgodnie z Art. 46 RODO w przypadku przekazywania danych osobowych do USA.
Przechowywanie "ciasteczek konwersyjnych" i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. Opieramy się tu na uzasadnionym interesie, jakim jest analiza zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i działań reklamowych.Google Conversion-Tracking

Niniejszy PRODUKT korzysta z usługi Google Conversion Tracking. Usługa ta jest świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Funkcja Google Conversion Tracking umożliwia firmie Google i nam sprawdzenie, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład: możemy ocenić, które przyciski w naszym PRODUKCIE były najczęściej klikane oraz które produkty były szczególnie często oglądane lub kupowane. Informacje te służą do tworzenia statystyk konwersji. Dowiadujemy się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i jakie działania wykonali. Nie uzyskujemy żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkownika. Sama firma Google wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji.
Korzystanie z usługi Google Conversion Tracking jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji swojej oferty internetowej i reklam. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Więcej informacji na temat Google Conversion Tracking można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Usługi internetowe należące do tego PRODUKTU są hostowane przez zewnętrznego usługodawcę (Hostera). Dane osobowe gromadzone w ramach tego PRODUKTU są przechowywane na serwerach hostingodawcy. 
Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Nasz hoster będzie przetwarzał Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań wykonawczych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.
Aby przetwarzanie danych było zgodne z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę o przetwarzaniu danych.Google Firebase 

Usługa ta jest świadczona przez firmę Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie z Google Firebase może wymagać przekazania Państwa danych osobowych do USA. 
Firebase jest częścią Google Cloud Platform (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Sieblin 4, Irlandia) i oferuje różne usługi dla twórców stron internetowych i aplikacji (https://firebase.google.com/terms/). Niektóre usługi Firebase przetwarzają dane osobowe. Najczęściej wykorzystywane dane osobowe ograniczają się do tzw. identyfikatorów instancji, które są znakowane czasem. Identyfikatory instancji tworzone przez Firebase są używane tylko raz i dlatego umożliwiają przypisanie ich do określonych zdarzeń lub procesów. Według Google dane zebrane w tym procesie nie są danymi osobowymi.
W innych przypadkach Google Firebase przechowuje m.in. liczbę i czas trwania sesji, systemy operacyjne, modele urządzeń, region i szereg innych danych. Szczegółowy przegląd danych gromadzonych przez Google Firebase można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/firebase/answer/6318039.
W przypadku Analytics for Firebase, Google korzysta nie tylko z wyżej wymienionego identyfikatora instancji, ale także z identyfikatora reklamowego urządzenia końcowego. Wykorzystanie identyfikatora reklamowego można zmienić w ustawieniach urządzenia mobilnego. 
Android: Ustawienia > Google > Reklamy > Zesetuj ID reklamowe 
iOS: Ustawienia > Prywatność > Reklamy > Brak śledzenia reklamowego
Korzystamy z Google Firebase przede wszystkim:
- do wybierania danych konfiguracyjnych niezbędnych do działania oraz do przesyłania tych danych do urządzeń użytkowników końcowych
- do analizowania zachowań użytkowników i rozwiązywania problemów związanych z ich użytkowaniem, na przykład przez ocenianie raportów o awariach
- do otwierania nowo zainstalowanych aplikacji na określonej stronie lub w określonym kontekście
- do wysyłania powiadomień push lub tak zwanych wiadomości in-app (powiadomienia, które są wyświetlane tylko w danym PRODUKCIE). Powiadomienia push można wyłączać i włączać w dowolnym momencie poprzez ustawienia urządzenia.
. Akapit na górze ("Ogólne informacje o przechowywaniu danych osobowych") ma zastosowanie do okresu przechowywania danych zebranych w ten sposób. Dane osobowe w Google Firebase nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do realizacji usługi (zazwyczaj do 14 miesięcy). Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de-DE
Usługa Google Firebase jest wykorzystywana do optymalizacji tego PRODUKTU oraz do ulepszania naszych ofert. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
Dodatkowe informacje na temat Google Firebase można znaleźć pod adresem:br> https://firebase.google.com/
https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html 

 

V. Analiza Danych Ogólne

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszego PRODUKTU, jego zachowanie może być analizowane statystycznie za pomocą pewnych narzędzi analitycznych w celach reklamowych i badań rynkowych lub w celu ulepszenia naszych ofert. Podczas korzystania z takich narzędzi zapewniamy, że przestrzegane są przepisy prawne dotyczące ochrony danych. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych dostawców (zleceniobiorców), gwarantujemy poprzez odpowiednie umowy z usługodawcami, że przetwarzanie danych jest zgodne z niemieckimi i europejskimi normami.  Google Analytics

Ten PRODUKT korzysta z usługi Google Analytics. Usługa jest dostarczana przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Usługa Google Analytics umożliwia operatorowi analizowanie zachowań użytkowników. Dzięki temu operator otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak liczba wyświetleń strony, długość pobytu na stronie, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowane przez Google w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.
Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowań (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zbierane przez Google w związku z korzystaniem z tego PRODUKTU są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno oferowany PRODUKT, jak i jego reklamę. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. Identyfikatory użytkowników) lub identyfikatory reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) są zazwyczaj anonimizowane bądź usuwane po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de
Zawarliśmy umowę z firmą Google na przetwarzanie zamówień i w pełni stosujemy się do surowych wymogów niemieckich organów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.Anonimizacja IP dla Google Analytics i Google Firebase

Aktywowaliśmy w tej aplikacji funkcję anonimizacji adresów IP. Dzięki temu, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tego PRODUKTU, firma Google wykorzysta te informacje, aby ocenić sposób korzystania z PRODUKTU przez użytkownika, sporządzić raporty o działaniach oraz dostarczać operatorowi dalsze usługi związane z korzystaniem z PRODUKTU oraz korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany przez urządzenie użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć tu: https://support.google.com/analytics/answer/2763052Strona WWW: Plugin na Przeglądarkę dot. Google Analytics

Można zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google Analytics przetwarza dane użytkownika, należy zapoznać się z Polityką Prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.Strona WWW: Google Optimize

Korzystamy z narzędzia Google Optimize, aby zrozumieć, które z różnych wersji naszego PRODUKTU są bardziej użyteczne dla użytkowników, a które nie. Narzędzie Optimize wykorzystuje pliki cookie Google Analytics do kierowania wariantów treści do użytkownika oraz pliku cookie eksperymentu treści, do określenia udziału użytkownika w eksperymencie.
Informacje na temat ochrony danych w tym kontekście można znaleźć tutaj:
policies.google.com/?hl=en and /support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#optimize_-_cookie_usageAPLIKACJA: Microsoft AppCenter

Ze względów konserwacyjnych APLIKACJA gromadzi również dane na wypadek awarii za pomocą Microsoft AppCenter ( http://appcenter.ms ). Dostawca usługi (Microsoft Corporation) wymaga następujących informacji na wypadek awarii:
- Typ urządzenia (producent i wersja),
- Wersja systemu operacyjnego,
- Wersja aplikacji
- Wywołanie ekranu lub funkcji (lokalizacja, nie lokalizacja użytkownika), w którym nastąpiła awaria.
Przechowywanie tych oddzielnych danych jest wykonywane przez firmę Microsoft - nie mamy wpływu na lokalizację. Dane te nie mogą być przypisane przez nas do pojedynczego użytkownika w naszej własnej bazie danych i są fizycznie całkowicie odseparowane. Logentries

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego PRODUKTU korzystamy z usług firmy Logentries. Logentries jest usługą świadczoną przez Rapid7 Ireland Limited, Windmill Lane, Dublin 2, Irlandia. Usługa ta analizuje problemy z funkcjami i informuje nas o dostępności, stabilności i bezpieczeństwie naszych usług. W tym celu, do serwisu przekazywany jest Państwa adres IP. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.rapid7.com/privacy-policy/New Relic

Aby zagwarantować prawidłowe działanie naszego PRODUKTU, korzystamy z usług New Relic. New Relic jest usługą firmy New Relic, Inc, 188 Spear Street, Suite 1000, San Francisco, CA 94105, USA. Usługa ta analizuje problemy z funkcjami i informuje nas o dostępności, stabilności i bezpieczeństwie naszych usług. W tym celu do usługi przekazywany jest adres IP użytkownika. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://newrelic.com/termsandconditions/privacyDane newslettera (Sendgrid, Iterable)

Aby otrzymywać newsletter oferowany w naszym PRODUKCIE, potrzebujemy Państwa danych kontaktowych (adresu e-mail), a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować właściciela podanych danych kontaktowych i wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. 
W przypadku korzystania z APLIKACJI, dane kontaktowe mogą dodatkowo zawierać identyfikatory urządzeń jeśli użytkownik życzy sobie, abyśmy kontaktowali się za pomocą powiadomień push. 
Inne dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji.
Przetwarzanie podanych danych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 (1) (a) RODO). Można odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, danych kontaktowych, jak również na ich wykorzystanie do wysyłania newslettera w dowolnym momencie, na przykład poprzez link "zrezygnuj z subskrypcji" w newsletterze w przypadku wiadomości e-mail lub poprzez ogólne ustawienia profilu. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.
Dane przekazane nam w celu subskrypcji biuletynu będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu, a po rezygnacji zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej biuletynu. Nie dotyczy to danych przechowywanych przez nas w innych celach.
Po usunięciu użytkownika z listy dystrybucyjnej newslettera, jego dane kontaktowe mogą zostać umieszczone na czarnej liście przez nas lub dostawcę usług newslettera w celu uniemożliwienia wysyłania biuletynów w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych wysyłania newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przechowywanie danych na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Można sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.
Do wysyłania naszego newslettera używamy usługi "Sendgrid". Usługa ta jest świadczona przez firmę SendGrid, Inc. pod adresem 1801 California Street, Suite 500, Denver, CO 80202, USA. Dodatkowo korzystamy z usługi "Iterable". Usługę świadczy firma Iterable, Inc. 71 Stevenson St, #300 San Francisco, CA 94105, USA.
Serwisy SendGrid i Iterable są usługami, które mogą być wykorzystywane do organizowania i analizowania wysyłania newsletterów. Jeśli użytkownik poda informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail, będą one przechowywane na serwerach SendGrid i Iterable w USA.
Za pomocą SendGrid i Iterable możemy analizować wysyłanie wiadomości newsletterowych. W ten sposób możemy określić, czy wiadomość została otwarta i na jakie linki kliknięto, jeśli w ogóle. Gromadzone są również informacje techniczne (np. czas pobierania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej wiadomości. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszej identyfikacji problemów z dostawą.
Podpisaliśmy umowy o przetwarzaniu danych z firmami Sendgrid i Iterable, które w pełni stosują się do ścisłych wymagań europejskich organów ochrony danych w zakresie ich stosowania.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności: Sendgrid: https://www.twilio.com/legal/privacy
oraz Iterable: https://iterable.com/trust/privacy-policyAdjust

W celu optymalizacji naszych działań marketingowych korzystamy z usług dostawcy Adjust (adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin). Dane gromadzone za pośrednictwem Adjust informują na przykład o pobraniu Aplikacji, kanale reklamowym online, za pośrednictwem którego wygenerowano wizytę, godzinie pierwszego użycia PRODUKTU, czasie trwania użytkowania oraz o najczęściej używanych funkcjach. Na potrzeby analizy Adjust wykorzystuje adresy IP i Mac użytkowników lub podobne identyfikatory dla urządzeń mobilnych, które jednak po pobraniu są haszowane i wykorzystywane przez Adjust wyłącznie w formie pseudonimizowanej. Dane są przechowywane na serwerach firmy adjust GmbH w Niemczech. 
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Adjust: https://www.adjust.com/privacy-policy/. 
. Użytkownik może dezaktywować śledzenie przez firmę Adjust pod następującym adresem: https://www.adjust.com/forget-device
Zawarliśmy umowę z firmą adjust GmbH dotyczącą przetwarzania zamówień. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, które są zbierane w związku z korzystaniem z Adjust, odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.VI. Pluginy oraz NarzędziaStrona WWW: Google Fonts

Ten PRODUKT wykorzystuje tzw. czcionki, które są dostarczane przez firmę Google i służą do jednolitego przedstawiania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.
Więcej informacji na temat czcionek Google Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq i w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.VII. Dostawcy usług handlu elektronicznego i płatnościPrzetwarzanie danych (klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, realizacji lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z PRODUKTU (dane użytkowe) wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia lub obciążenia użytkownika opłatą za korzystanie z usługi.
Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.
Przekazywanie danych po zawarciu umowy na usługi i treści cyfrowe
Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, np. do instytucji kredytowej, której zlecono obsługę płatności.
Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.Strona WWW: Stripe

Umożliwiamy dokonywanie płatności za pośrednictwem Stripe. Dostawcą dla klientów w UE jest Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej zwana "Stripe").
Podczas płatności za pośrednictwem Stripe, Państwa dane dotyczące płatności zostaną przekazane do Stripe za pośrednictwem interfejsu na naszej stronie w celu przetworzenia płatności. Szczegóły na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności Stripe pod następującym linkiem: https://stripe.com/de/privacy.
Przekazanie danych do Stripe odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie umów) oraz na naszego uzasadnionego interesu w korzystaniu z niezawodnych i bezpiecznych procesów płatności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).Strona WWW: PayPal

Oferujemy możliwość płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (zwana dalej jako "PayPal").
Jeśli użytkownik zdecyduje się zapłacić za pośrednictwem systemu PayPal, dane dotyczące płatności, które wprowadzi zostaną przekazane do firmy PayPal.
Przekazanie danych do firmy PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) oraz art. 6 (1) (b) RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w przeszłości.Strona WWW: Novalnet

Oferujemy płatność za pośrednictwem Novalnet. Dostawcą tej usługi płatniczej jest Novalnet AG, Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4
85774 Unterföhring (zwana dalej "Novalnet").
Jeśli użytkownik zdecyduje się zapłacić za pośrednictwem Novalnet, wprowadzone przez niego dane dotyczące płatności zostaną przekazane to Novalnet. Szczegóły można znaleźć w Polityce Prywatności Novalnet pod następującym adresem: https://www.novalnet.de/datenschutz.
Przekazanie Państwa danych do Novalnet odbywa się na podstawie art. 6 (1) (a) RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). Użytkownik ma możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w przeszłości.Data: 2022-03-29

Oparte na technologii Zendesk